WELCOME TO A Course in 'Environmental Awareness'

'A Course in 'Environmental Awareness'  

2019-2020


१. पुनर्परीक्षार्थी/ नापास विद्यार्थी परीक्षा २३.९.२०१९ सूचना 

२. पुनर्परीक्षार्थी/ नापास विद्यार्थ्यांसाठी क्षेत्रीय कार्य सूचना २०१९ 

३. द्वितीय वर्ष कला व वाणिज्य अनिवार्य विषय 'पर्यावरण जागृती अभ्यासक्रम' विषयी अधिक माहिती सन २०१९-२०२०